• WIDZIMY SIĘ

  WTOREK – CZWARTEK | 13:00 – 0:00
  PIĄTEK | 13:00 – 2:00
  SOBOTA | 12:00 – 2:00
  NIEDZIELA | 12:00 – 0:00

  obserwuj nas

EN

// regulamin
euro_2024

REGULAMIN IMPREZY „Strefa Kibica na 100czni” w dniach meczów w Piłkę Nożną rozgrywanych podczas UEFA EURO 2024 i transmitowanych na terenie klubu 100cznia (14.6 – 14.7) imprezy „Strefa Kibica na 100czni” („Impreza”) w dniach meczów w Piłkę Nożną rozgrywanych podczas UEFA EURO 2024 wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich jej uczestników („Regulamin”).

 1. Organizatorem Imprezy jest  100cznia – Jakub Łukaszewski, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, 80-864 Gdańsk, („Organizator”).
 2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora (www.100cznia.pl)
 3. Impreza odbywa się w dniach meczów w Piłkę Nożną podczas UEFA EURO 2024 na terenie klubu 100cznia.
 4. Organizator Imprezy jest uprawniony do utrwalenia przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania się osób w niej uczestniczących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 5. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu i Regulaminu 100czni (obiektu, terenu Imprezy).
 6. Wstęp na teren Imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim osobom, z zastrzeżeniem ust.15. Wstęp na teren Imprezy dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia dozwolony jest wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 
 7. Organizator nie rekomenduje zabierania na Imprezę dzieci poniżej 7 roku życia z powodu natężenia hałasu i innych czynników, które mogą wpłynąć na dyskomfort i zdrowie dziecka.
 8. Uczestnicy wydarzenia mogą być narażeni na przebywanie w strefie wysokiego natężenia dźwięku, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia epilepsji.
 9. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program Imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca transmisję meczu oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy.
 10. Osoby uczestniczące w Imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności przestrzegać zakazu:
  a) posiadania, wnoszenia i spożywania własnych napojów na terenie Imprezy;
  b) posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników Imprezy, w tym drzewców, kijów do selfie itp.;
  c) posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych;
  d) wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych;
  e) wnoszenia i używania profesjonalnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz laserów i innych urządzeń emitujących światło;
  f) posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, puszkach metalowych, z tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego;
  g) wprowadzania zwierząt, rowerów, skuterów oraz wszelkich pojazdów wielośladowych na teren Imprezy, Organizator nie przewiduje zorganizowanych parkingów dla tych pojazdów na terenie imprezy;
  h) wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku: np. płoty, parkany, wygrodzenia;
  i) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów;
  j) rzucania wszelkimi przedmiotami;
  k) prowadzenia wszelkiej działalności handlowej nieuzgodnionej z Organizatorem;
  l) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji, chyba, że jest to uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  m) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp.; wnoszenia innych przedmiotów zabronionych

  Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na teren 100cznia, odpowiedni członek służb informacyjnych i porządkowych (steward) jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.

 11. Zabronione jest sprzedawanie, podawanie i spożywanie alkoholu osobom nieletnim.
 12. Organizator informuje, że przebieg Imprezy może być fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty trzecie, w tym transmitowany na żywo lub odtwarzany, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych.
 13. Osoby obecne na Imprezie nie mogą rejestrować,wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Obiektu lub Imprezy (jak również wyniku i/lub statystyki) do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, zdjęć, danych, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki z Imprezy w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach.
 14. Służby porządkowe Organizatora są uprawnione odmówić wstępu na teren Imprezy lub wyprosić z terenu Imprezy osobę: 
  a) u której stwierdzono posiadanie broni, przedmiotów zakazanych, o których mowa w pkt 13 powyżej, jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników Imprezy oraz w innych przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa;
  b) będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
  c) zachowującą się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającą zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 15. Służby porządkowe Organizatora mają prawo odmówienia wstępu na Imprezę lub usunięcia z terenu Imprezy osób nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia i przekazania Policji lub Straży Miejskiej.
 16. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu.
 17. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za Imprezę.

Polecenia te dotyczyć mogą: 

 1. opuszczenia terenu Imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem, z podaniem sposobu zachowania się – przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu Imprezy;
 2. zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy;
 3. odmowy wstępu osobom w miejsca na terenie Imprezy, które nie są przeznaczone dla publiczności, w szczególności dotyczy to pomieszczeń i obszarów techniczno – magazynowych, biurowych i innych związanych z organizacją Imprezy, takich jak: scena, zaplecza techniczne, stanowisko realizacji dźwięku, zaplecze produkcyjne Imprezy, itp.

   

  18. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator lub służba porządkowa Organizatora.

// regulamin
euro_2024

REGULAMIN IMPREZY „Strefa Kibica na 100czni” w dniach meczów w Piłkę Nożną rozgrywanych podczas UEFA EURO 2024 i transmitowanych na terenie klubu 100cznia (14.6 – 14.7) imprezy „Strefa Kibica na 100czni” („Impreza”) w dniach meczów w Piłkę Nożną rozgrywanych podczas UEFA EURO 2024 wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich jej uczestników („Regulamin”).

 1. Organizatorem Imprezy jest  100cznia – Jakub Łukaszewski, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, 80-864 Gdańsk, („Organizator”).
 2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora (www.100cznia.pl)
 3. Impreza odbywa się w dniach meczów w Piłkę Nożną podczas UEFA EURO 2024 na terenie klubu 100cznia.
 4. Organizator Imprezy jest uprawniony do utrwalenia przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania się osób w niej uczestniczących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 5. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu i Regulaminu 100czni (obiektu, terenu Imprezy).
 6. Wstęp na teren Imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim osobom, z zastrzeżeniem ust.15. Wstęp na teren Imprezy dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia dozwolony jest wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 
 7. Organizator nie rekomenduje zabierania na Imprezę dzieci poniżej 7 roku życia z powodu natężenia hałasu i innych czynników, które mogą wpłynąć na dyskomfort i zdrowie dziecka.
 8. Uczestnicy wydarzenia mogą być narażeni na przebywanie w strefie wysokiego natężenia dźwięku, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia epilepsji.
 9. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program Imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca transmisję meczu oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy.
 10. Osoby uczestniczące w Imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności przestrzegać zakazu:
  a) posiadania, wnoszenia i spożywania własnych napojów na terenie Imprezy;
  b) posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników Imprezy, w tym drzewców, kijów do selfie itp.;
  c) posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych;
  d) wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych;
  e) wnoszenia i używania profesjonalnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz laserów i innych urządzeń emitujących światło;
  f) posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, puszkach metalowych, z tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego;
  g) wprowadzania zwierząt, rowerów, skuterów oraz wszelkich pojazdów wielośladowych na teren Imprezy, Organizator nie przewiduje zorganizowanych parkingów dla tych pojazdów na terenie imprezy;
  h) wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku: np. płoty, parkany, wygrodzenia;
  i) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów;
  j) rzucania wszelkimi przedmiotami;
  k) prowadzenia wszelkiej działalności handlowej nieuzgodnionej z Organizatorem;
  l) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji, chyba, że jest to uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  m) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp.; wnoszenia innych przedmiotów zabronionych

  Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na teren 100cznia, odpowiedni członek służb informacyjnych i porządkowych (steward) jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.

 11. Zabronione jest sprzedawanie, podawanie i spożywanie alkoholu osobom nieletnim.
 12. Organizator informuje, że przebieg Imprezy może być fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty trzecie, w tym transmitowany na żywo lub odtwarzany, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych.
 13. Osoby obecne na Imprezie nie mogą rejestrować,wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Obiektu lub Imprezy (jak również wyniku i/lub statystyki) do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, zdjęć, danych, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki z Imprezy w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach.

 14. Służby porządkowe Organizatora są uprawnione odmówić wstępu na teren Imprezy lub wyprosić z terenu Imprezy osobę: 
  a) u której stwierdzono posiadanie broni, przedmiotów zakazanych, o których mowa w pkt 13 powyżej, jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników Imprezy oraz w innych przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa;
  b) będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
  c) zachowującą się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającą zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 15. Służby porządkowe Organizatora mają prawo odmówienia wstępu na Imprezę lub usunięcia z terenu Imprezy osób nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia i przekazania Policji lub Straży Miejskiej.
 16. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu.
 17. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za Imprezę.

Polecenia te dotyczyć mogą: 

 1. opuszczenia terenu Imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem, z podaniem sposobu zachowania się – przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu Imprezy;
 2. zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy;
 3. odmowy wstępu osobom w miejsca na terenie Imprezy, które nie są przeznaczone dla publiczności, w szczególności dotyczy to pomieszczeń i obszarów techniczno – magazynowych, biurowych i innych związanych z organizacją Imprezy, takich jak: scena, zaplecza techniczne, stanowisko realizacji dźwięku, zaplecze produkcyjne Imprezy, itp.


  18. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator lub służba porządkowa Organizatora.

// galeria layup

Galeria Layup, miejsce w którym głos oddaliśmy miejskiej sztuce graffiti. Zwarcie dwóch żywiołów – nośników reklamowych i street artu – dało efekt, który pokazuje złożoność fenomenu zwanego miastem. Przyjdźcie zobaczyć nad czym pracowaliśmy w tym sezonie. Kilkudziesięciu artystów, kilkadziesiąt prac, różnorodność technik i jeden wspólny mianownik, którym jest energia sztuki ulicy.

archiwum wydarzeń: